Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Centrum przesiadkowe

Miasto Zielona Góra posiada główny dworzec kolejowy położony w północno – wschodniej części Miasta. W jego pobliżu znajduje się dworzec autobusowy oraz główne przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, przez które przejeżdża większa część autobusów. Obecnie podróżni korzystający z komunikacji miejskiej muszą korzystać z 2 osobnych przystanków położonych w pewnej odległości od siebie. W pobliżu przy ul. Bema znajduje się miejsce postoju autobusów kończących lub zaczynających swoje kursy od dworca PKP, tutaj także znajduje się przystanek, z którego korzystają prywatni przewoźnicy autobusowi. MZK posiada także swój obiekt, w którym można nabyć bilety oraz znajdują się pomieszczenia dla kierowców. Nad miejscem postoju autobusów znajduje się dwujezdniowy wiadukt drogowy w ciągu ul. Sulechowskiej, którym na druga stronę torów przeprawiono ruch kołowy oraz pieszy. Taki układ komunikacyjny rodzi pewne problemy, do których można zaliczyć m.in.
- konieczność przemieszczania się między przystankami, celem skorzystania z przesiadki na inny autobus, co może być problemowe dla osób z dużym bagażem, bądź niepełnosprawnych;
- oddalenie budynku, gdzie można nabyć bilety od przystanków autobusowych;
- brak zadaszenia dla osób oczekujących na kursy prywatnych przewoźników (częściowo za zadaszenie służy wiadukt drogowy w ciągu ul. Sulechowskiej;
- utrudniona komunikacja dla osób niepełnosprawnych związana z przedostaniem się na drugą stronę torów – wiadukt drogowy posiada dojście w formie schodów, osoby poruszające się na wózkach, bądź posiadające duży bagaż muszą nadkładać sporo drogi by dotrzeć w rejon dworca.


Wizualizacja centrum przesiadkowego na tablicy informacyjnej koło dworca kolejowego


Z powyższego względu od kilku lat zaczęto zastanawiać się nad koncepcją przebudowy tego miejsca i utworzenia tutaj centrum przesiadkowego integrującego komunikację autobusową z kolejową. Ma to szczególny związek z zamiarem uruchomienia kolei w ramach tzw. Lubuskiego trójmiasta łączącej Sulechów z Nową Solą p. Zieloną Górę. Autobusy miałyby rozwozić podróżnych udających się w różne części Miasta. Dodatkowo pomysł połączono z zamiarem zakupu autobusów napędzanych silnikami elektrycznymi, postanowiono także rozwiązać problem z przekraczaniem torów i komunikacją z wiaduktem w ciągu ul. Sulechowskiej.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zleciło opracowanie dokumentu pt. Założenia koncepcyjne do budowy skrzyżowania ulic Dworcowa- Sulechowska-Bema w Zielonej Górze wraz z budową placu przesiadkowego i budowy tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie dworca PKP w Zielonej Górze oraz zadaszenia nad przystankami komunikacji miejskiej głównego centrum przesiadkowego w ramach projektu Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach województwa lubuskiego dofinansowanego przez Unię europejską w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna w latach 2007-2013, który będzie punktem wyjściowym do przygotowania dalszej dokumentacji (w tym projektowej) oraz utworzenia takiego centrum. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w oparciu o te założenia rozpoczął w 2015 roku procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie koncepcji oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych (PFU) dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu pn. Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będzie to kolejny etap zbliżający do utworzenia takiego centrum.
W tej części opracowania skupimy się na tym, co można odnaleźć w założeniach koncepcyjnych.

Centrum przesiadkowe ma zostać zlokalizowane przy ul. Bema w miejscu, w którym obecnie znajduje się budynek MZK, plac postojowy dla autobusów MZK oraz przystanek dla przewoźników prywatnych. Planuje się wyburzenie istniejącego budynku MZK oraz kiosku położonego tuż obok. Likwidacji ulegnie także wspomniany plac postojowy oraz przystanek. Zmiany obejmą także układ drogowy, dzięki czemu wygospodarowane zostanie więcej miejsca na organizację centrum, jak również ułatwi się wjazd i wyjazd autobusów do i z centrum.
W ramach założeń opracowano 2 koncepcje, jedna obejmowała utworzenie 1 dużego skrzyżowania typu rondo, w środku którego miało się znaleźć centrum przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Koncepcja ta została jednak odrzucona, jej wadą był m.in. brak miejsc postojowych dla samochodów. Zdecydowano się na drugi wariant, który poniżej będzie opisany bardziej szczegółowo.


Schemat centrum przesiadkowego aby obejrzeć większy obrazek kliknij tutaj


Układ drogowy

Zaplanowano budowę 2 skrzyżowań typu rondo, 1 nowe znajdujące się pod wiaduktem ul. Sulechowskiej, 2 będzie polegało na przesunięciu lokalizacji istniejącego ronda H. Maćkowiaka. To skrzyżowanie będzie przesunięte bliżej przychodni Medkol, owal zostanie powiększony. Zmieniony zostanie przebieg ul. Bema miedzy planowanymi rondami. Projekt zakłada także lokalizację parkingów samochodowych ok. 70 miejsc. Jeden parking znajdzie się na północny zachód od ronda Maćkowiaka, jego lokalizacji poniesie za sobą konieczność wyburzenia obiektu kolejowego położonego koło nastawni ZGA mieszczącego przychodnię oraz pomieszczenia na potrzeby drużyn konduktorskich. Wjazd na w/w parking ma się odbywać z ul. Dworcowej, strefy parkowania mają się znaleźć po północnej i południowej stronie drogi dojazdowej, wyjazd zaś i włączenie się do ruchu będzie się odbywało za pomocą ronda H. Maćkowiaka. Druga i trzecia strefa parkowania ma być zlokalizowana po południowej stronie ul. Bema, zjazd będzie się odbywał z ul. Sulechowskiej, wyjazd z ronda pod wiaduktem.

Centrum przesiadkowe

Po północnej stronie ul. Bema umiejscowione zostanie centrum składające się z 2 budynków. Pierwszy będzie mieścił kasy biletowe, poczekalnię oraz lokalizację punktu komercyjnego lub bankomatu. Obok w drugim budynku znajdzie się obiekt komercyjny, w którym możliwe będzie zabudowanie np. kawiarni, oprócz tego tam znajdą się toalety oraz pomieszczenia socjalne dla kierowców autobusów. Po północnej i południowej stronie budynków znajdą się po 2 perony dla autobusów liczące po 3 stanowiska (łącznie 6 stanowisk). Perony i budynki będą posiadać wspólne zadaszenie. Przejścia dla pieszych między peronami również mają być zadaszone. Nieco bardziej na wschód pod wiaduktem drogowym zabudowane zostaną 4 stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych. Autobusy udające się w kierunku Miasta będą zjeżdżać do centrum za pomocą ronda pod wiaduktem, skąd dojadą do peronów południowych. Ponowne włączenie się do ruchu będzie miało miejsce za pomocą ronda Maćkowiaka. Autobusy udające się w przeciwnym kierunku zjadą za pomocą ronda H. Maćkowiaka, udadzą się do peronów północnych i włączą się do ruchu za pomocą ronda pod wiaduktem. Obok miejsca postojowego dla autobusów ma być zlokalizowany parking rowerowy. Ruch rowerowy ma być dopuszczony w ramach chodników koło centrum.

Powiązania ze stacją kolejową i wiaduktem drogowym

Budowa centrum zakłada także powiązanie go ze stacją kolejową oraz wiaduktem drogowym. Dostęp do wiaduktu będzie się odbywał za pomocą zadaszonych schodów położonych po południowej stronie 2 budynku centrum. Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano windę prowadzącą na wiadukt. Sam wiadukt ma zostać poszerzony o drogę rowerową, ale to zadanie nie jest planowane w ramach tego projektu.
Powiązania komunikacyjne z północną częścią Miasta ma zapewnić tunel pod torami kolejowymi. Wejście ma znajdować się w okolicy peronu 3 ok. 8,5 metra od nastawni ZGA. Potem ciąg komunikacyjny będzie się kierować w stronę wschodnią, skręcać na północ by przejść pod torami. Wyjście zaplanowano przy ul. Dolina Zielona na północ od torów kolejowych, w okolicy schodów prowadzących na wiadukt. Tunel ma składać się z części pieszej oraz dwukierunkowej drogi rowerowej. Wysokość tunel 3,5 metra, szerokość 4,5 metra. Według najnowszych jeszcze niepotwierdzonych informacji zrezygnowano z w/w tunelu na rzecz przebudowy tunelu kolejowego między peronami 1 i 2, tak by umożliwić z niego wyjście na ul. Towarową. Tunel ten ma być także dostosowany do możliwości poruszania się po nim rowerami.

Planowane koszty inwestycji
Bez budowy tunelu koszty inwestycji oszacowano na kwotę ponad 18 milionów złotych, z czego część drogowa ponad 8 milionów, część budowlana również ponad 8 milionów, pozostałe koszty ok. 2 milionów złotych.

Podpisanie umowy

1 marca 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy MZK Zielona Góra a firmą Skanska, której przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa centrum przesiadkowego. Wykonawca ma czas na realizację zadania do 22 marca 2018 roku.