Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Modernizacja linii nr 358

Linia nr 358 relacji Zbąszynek - Gubin - granica państwa liczy ponad 90 kilometrów. Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana na odcinku od Zbąszynka do Czerwieńska. Szlak można podzielić na dwie części charakteryzujące się odmiennością w zakresie ruchu kolejowego. Na odcinku od Zbąszynka do Czerwieńska, gdzie linia jest zelektryfikowana kursują pociągi osobowe, pospieszne (różnych kategorii) oraz towarowe. Odcinek z Czerwieńska do granicy państwa i dalej do Guben służy obsłudze ruchu towarowego.

Na potrzeby tego artykułu omówimy sobie odcinek ze Zbąszynka do Czerwieńska, gdyż ma on istotne znaczenie dla Zielonej Góry. Szlak ten na omawianym odcinku stanowi uzupełnienie węzłowego charakteru stacji w Zielonej Górze.

Linia nr 358 powstała jako szlak z Poznania do Guben. Ze względu na skomplikowane stosunki terenowe wokół Zielonej Góry i związane z tym wysokie koszty budowy, szlak ten ominął miasto. Krzyżowanie torów linii Wrocław - Szczecin (przebiegającej przez Zieloną Górę) oraz Poznań - Guben przebiegło więc nie w Zielonej Górze a w małym miasteczku położonym na północny zachód od Zielonej Góry - Czerwieńsku. I to miasto stało się węzłem szybciej niż Zielona Góra. Do 1945 roku szlak na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek nie miał większego znaczenia dla ruchu z Zielonej Góry (miasto należało do prowincji Dolny Śląsk) i ważne było zapewnienie połączeń z Wrocławiem oraz ze stolicą kraju - Berlinem. Te były zapewnione. Dopiero po wojnie okazało się, że wraz ze zmianą granic doszło do zmiany stosunków demograficznych.

Zielona Góra stała się miastem wojewódzkim, następował jej szybki rozwój. Do tego oprócz Wrocławia innym ważnym miastem w okolicy stał się Poznań. Do tego miasta dojazd jednak był utrudniony. Aby pociągi z Zielonej Góry mogły tam dojechać konieczne stało się wykorzystanie częściowo linii Wrocław - Szczecin (na odcinku Zielona Góra - Czerwieńsk), dalej linię Zbąszynek - granica państwa (na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek). Tym samym odcinek linii nr 358 nabrał większego znaczenia z punktu widzenia transportu szynowego.

Linię zelektryfikowano nawet w 1986 roku aby wyeliminować konieczność zmiany trakcji pociągów kursujących z Zielonej Góry. Przez wiele lat pociągi kursowały przez Czerwieńsk. Jednak obecnie w dobie dążenia do skrócenia czasów przejazdu pociągów zaczęto poważnie myśleć o modernizacji linii mającej na celu podniesienie szybkości oraz o budowie kolejowej obwodnicy Czerwieńska zwanej łącznicą kolejową Pomorsko - Przylep. Koncepcje są powoli realizowane. Najpierw zapadła decyzja o dofinansowaniu modernizacji ze środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu zarządca torów PKP PLK otrzyma dofinansowanie inwestycji. 4 czerwca 2009 roku podpisano preumowę regulującą kwestie dofinansowania pomiędzy marszałkiem województwa a PKP PLK. W międzyczasie województwo zwiększyło wysokość angażowanych środków własnych z 50 do 60%, by inwestycja została zrealizowana. Następnie rozpoczęły się procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.

Przetarg w systemie zaprojektuj i buduj został ogłoszony 18 grudnia 2009 roku (nr zamówienia IRIZc-2131-216-01/09). 15.03.2010 roku rozstrzygnięto procedurę. Zwycięską ofertę złożyło konsorcjum Infrakol, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "Infrakol" z Jawora. Jedynym kryterium decydującym o wyborze zwycięskiej oferty była cena. Konsorcjum Infrakol zaproponowało wykonanie prac zamykające się w kwocie 70.230.168,36 zł. Inne podmioty, które zgłosiły swoje oferty to:
1. Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., które zaproponowało cenę 83.215.742,00 zł;
2. Konsorcjum linia nr 358 (Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S. A., Zakład Automatyki Kombud S. A.), które zaproponowało cenę 79.831.368,56 zł;
3. Konsorcjum firm Torpol Sp. z o.o., Feroco S. A., Elmont, które zaproponowało cenę 80.269.900,00 zł;
4. Konsorcjum Schweerbau - VolkerRail - ATE, które zaproponowało cenę 84.776.580,00 zł.

28 kwietnia doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Ponieważ przetarg ogłoszono w systemie zaprojektuj - buduj wykonawca będzie musiał jeszcze przygotować projekt budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Prace budowlane rozpoczną się zapewne dwuetapowo. W czerwcu roku 2010 ma się rozpocząć modernizacja linii nr 358, natomiast w przyszłym roku maja ruszyć prace przy łącznicy kolejowej.

Modernizacja linii - plany

Modernizacja linii odbędzie się w ograniczonym zakresie. Zarys został określony w SIWZ dołączonym do ogłoszenia w sprawie procedury przetargowej. Na tej podstawie poniżej dokonano opisu jakie są plany w tym zakresie.

Planuje się aby na całej długości szlaku zwiększyć dozwoloną szybkość przejazdu do 100 km/h. Ponadto podstawowym celem modernizacji linii jest likwidacja zbędnych elementów architektury kolejowej. Na części odcinków linii konieczna będzie wymiana podtorza oraz poprawienie systemu odwadniania.

Dla uzyskania prędkości pociągów na szlaku Zbąszynek – Czerwieńsk V=100km/h przewiduje się:
- wymianę elementów nawierzchni torowej punktowo na całej długości szlaku, oraz udrożnienie istniejącego systemu odwodnienia.
- Oczyszczanie mechaniczne podsypki wraz z uzupełnieniem tłucznia w ilości 30% na długości ok. 16 km.,
- Ścięcie mechaniczne ław torowiska 35 km toru,
- Wymianę szyn w łuku 0,54 km toru,
- Wymianę szyn materiałem z odzysku wraz ze zgrzaniem w tor bezstykowy na P.O. Łęgowo Sulechowskie i Pomorsko 2,72 km,
- Wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe staroużyteczne 4400 szt.,
- Wymiana podkładów strunobetonowych 1600 szt,
- Usunięcie wad szyn przez wycięcie lub napawanie ok. 180 wad,
- Szlifowanie naprawcze szyn 40km toru,
- Udrożnienie rowów 10,5 km.,
- Likwidację osuwiska skarpy przekopu w km 5,100 do 5,400,
- ułożenie nowej nawierzchni bezstykowej z szyn 49E1 na podkładach strunobetonowych PS-3 lub PS-4 z przytwierdzeniem sprężystym SB-4 lub SB-7 na odcinkach toru przyległych do wymienianych rozjazdów, razem ok. 1,5 km.
- zwiększenie prędkości do V=100km/h zmienia warunki widoczności na przejazdach kat. D – użytku publicznego bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej. Przewiduje się dostosowanie warunków widoczności do projektowanej prędkości pociągów oraz zmianę kategorii przejazdu.

W torze szlakowym i głównym zasadniczym na stacjach, na odcinkach przyległych
do wymienianych rozjazdów, a także w miejsce rozjazdów likwidowanych na stacji Sulechów projektuje się wymianę nawierzchni kolejowej, z szyn typu S49 na podkładach drewnianych na nawierzchnię z szyn typu S-49 na podkładach prefabrykowanych typu PS-83 z przytwierdzeniem sprężystym SB-3 i żwirowej warstwie ochronnej podtorza. Jednocześnie wymienione zostaną rozjazdy w torze głównym zasadniczym na typ 49E1-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej. Wyjątek stanowi rozjazd nr 1 w Kosieczynie, gdzie przewiduje się wymianę Rz S49 1:9 R=300 na podrozjazdnicach drewnianych na Rz z szyn 60E1 1:9 R=300 na podrozjazdnicach strunobetonowych. Dla układu torów w profilu - nie przewiduje się zasadniczej zmiany niwelety torów.

Roboty dotyczące podtorza i nawierzchni kolejowej będą obejmowały min.:
- Modernizację i likwidację peronów.
- Roboty dotyczące podsypki i podtorza w odniesieniu do przebudowywanych układów torowych oraz miejsc, które zaklasyfikowano jako konieczne do modernizacji.
- Odwodnienie przebudowywanych torów i peronów oraz w miejscach, które zaklasyfikowano jako konieczne do modernizacji.
- Oznakowanie torów i peronów.

Plany dotyczące poszczególnych stacji i przystanków:
Posterunek odgałęźny: Kosieczyn
wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 1– w torze głównym zasadniczym - na rozjazd typu UIC60-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych, wymiana ta wymaga zabudowania 3 kompletów szyn przejściowych S-49/S-60.

Przystanek osobowy: Kręcko – projektowana likwidacja,

Stacja: Babimost
wymiana rozjazdów zwyczajnych nr 1, 2, 7, 8, 9 – w torze głównym zasadniczym - na rozjazdy typu S-49-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych, wymiana nawierzchni we wstawkach między rozjazdami i po min 30m przed i za wymienianymi rozjazdami na szyny 49E1 i podkłady strunobetonowe z przytwierdzeniem sprężystym, budowa ekranów akustycznych.

Przystanek osobowy: Kolesin – projektowana likwidacja przystanku.

Przystanek osobowy: Łęgowo Sulechowskie
- projektowana korekta położenia toru przed budową nowego peronu, zgrzanie szyn klasycznych (30m) w tor bezstykowy z częściową wymianą wymianą szyn, wymianą podkładów drewnianych na podkłady strunobetonowe INBK7 z przytwierdzeniem klasycznym, uzupełnienie złączek, z oczyszczeniem i uzupełnieniem podsypki.
- Budowa ekranów akustycznych,

Stacja: Sulechów
- układ torów w planie - w ramach modernizacji przewiduje się pozostawienie dotychczasowego układu stacji w planie,
- rozjazd nr 2 odgałęziający tor linii nr 357 Sulechów - Luboń ulegnie likwidacji,
- wymiana rozjazdów zwyczajnych nr 3, 4, 6, 55, 56 – w torze głównym zasadniczym - na rozjazdy typu S-49-1:9-300 na podrozjazdnicach strunobetonowych,
- likwidacja rozjazdu krzyżowego nr 44 i zastąpienie go odcinkiem toru S-49 na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym
- likwidacja rozjazdu nr 45 w torze nr 2 i zastąpienie go odcinkiem toru S-49 na podkładach strunobetonowych staroużytecznych INBK7,
- zastąpienie rozjazdu krzyżowego podwójnego 43 rozjazdem zwyczajnym lewym S-49 1:9 300 na podrozjazdnicach drewnianych,
- wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe z przytwierdzeniem sprężystym w torze nr 1 od km 25,840 - do Rz nr 3 (km 26,056), we wstawkach między rozjazdami 3-4-6, 30m za Rz nr 6, od km 26,950 do Rz nr 55 (km 27,266), we wstawce między rozjazdami 55-56, oraz min 30 m przed rozjazdem nr 56,
- zgrzanie lub zespawanie szyn klasycznych S-49 w tor bezstykowy na długości 300m
- wzmocnienie podtorza w km 27,450 do km 27,650
- mechaniczne oczyszczenie i uzupełnienie podsypki w km 26,200 do 27,200 i 27,350 do 27,450
- budowa ekranów akustycznych.

Przystanek osobowy Pomorsko - w ramach modernizacji przewiduje się likwidację przystanku.

Obiekty inżynieryjne

Przepusty kolejowe
- wymiana na nowy (z likwidacją istniejącego) – 1 szt. w km 40,982.

Wiadukty kolejowe
Zakres prac modernizacyjnych w tym etapie modernizacji przewiduje wymianę 80 szt mostownic na obiekcie w km 1,488.

Mosty kolejowe
Zakres modernizacji w Etapie 1. nie obejmuje remontu mostów.

Przejście pod torami dla pieszych
Zakres prac modernizacyjnych w Etapie 1. nie obejmuje remontu przejść pod torami.

Obiekty kubaturowe i mała architektura

Przystanek osobowy Kręcko - Przewiduje się likwidację przystanku. Do rozbiórki przewidziano krawędzie peronowe, nawierzchnię i masy ziemne wypełniające bryłę peronów oraz wiatę, tablicę informacyjną.

Przystanek osobowy Kolesin - Przystanek obecnie nieczynny. W celu uporządkowania torowiska przewiduje się rozbiórkę krawędzi, nawierzchni peronowej i mas ziemnych wypełniających bryłę peronu oraz słupów oświetleniowych.

Przystanek osobowy Łęgowo Sulechowskie – przebudowa przystanku osobowego z budową mijanki. Przewiduje się rozbiórkę istniejącego peronu i rampy ładunkowej. Projektuje się budowę jednego peronu zewnętrznego jednokrawędziowego o wysokości 0.55 m, szerokości 4.00 m (z poszerzeniem do 4.50 m w miejscach lokalizacji wiat) oraz długości po 200 m. Konstrukcja peronu z płyt żelbetowych na ściankach żelbetowych typu „L”. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Dojście do peronu – pochylnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i o pochyleniu max. 6% przewidziano od przejazdu w km 20.324. Na peronie przewidziano 3 sztuki wiat stalowych przeszkolonych, obudowanych.

Przystanek osobowy Pomorsko - Przystanek przewidziano do likwidacji. W ramach likwidacji przystanku rozbiórce ulegną perony, wiata, tablica z nazwa przystanku oraz słupki betonowe.

Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych na niżej wymienionych przejazdach przewiduje się wymianę lub budowę nowych urządzeń zabezpieczenia ruchu:
− Przejazd kol. w km 6,779 - wymiana urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe,
− Przejazd kol. w km 24,369 - budowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe.
− Przejazd kol. w km 39,778 - budowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe.

Roboty odwodnieniowe
Na odcinku linii od km 5,100 do km 5,500 zaobserwowano w obrębie głębokiego przekopu, po lewej stronie, rozmycia i obsunięcia skarpy sięgające do eksploatowanego toru. W podłożu występują grunty spoiste (gliny), które wskutek powierzchniowego spływu wód opadowych z otaczającego terenu powodują rozmycia i obsunięcia powierzchniowe i wgłębne skarpy przekopu. W tej lokalizacji wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie rowu górnego oraz rynien sprowadzających przejętą przez ten rów wodę do przekopu. Należy również przewidzieć naprawę uszkodzonej skarpy.

Zasadnicze prace i roboty modernizacyjne linii kolejowej Nr 358 Zbąszynek - Czerwieńsk realizowane będą przy zamknięciach toru trwających po ok. 9 godzin w dobie przez okres ok. 2 miesięcy, co Wykonawca uwzględni przy organizacji prac i robót ich odpowiednie etapowanie. Budowa rozjazdów na posterunku odgałęźnym Czerwieńsk Wsch. przy wyłączeniu toru na szlaku Sulechów - Czerwieńsk z eksploatacji przez 2 dni. Budowa rozjazdów na posterunku odgałęźnym Czerwieńsk Płd. przy wyłączeniach torów z eksploatacji przez 5 dni tor nr 1 szlak Zielona Góra - Czerwieńsk i 3 dni tor nr 2 szlak Zielona Góra - Czerwieńsk. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić ciągłość ruchu pociągów na torach czynnych oraz zminimalizowanie kosztów uŜytkowników linii kolejowej (przewoźników), zminimalizowanie zakłóceń eksploatacyjnych wynikających z robót, uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla osób znajdujących się w pobliżu terenu
budowy, w tym użytkowników skrzyŜowań z drogami publicznymi.

Kalendarium robót
Prace modernizacyjne rozpoczęły się 26 lipca 2010 roku, na początek wzięto się za stację w Sulechowie. Zamknięto tor przy peronie 3 oraz rozpoczęto wymianę zwrotnic w zachodniej części stacji. Część drewnianych podkładów znajdujących się na torze przy peronie wymieniono na nowe. W sierpniu rozpoczęły się także prace we wschodniej części stacji (zamknięto przejazd przy ul. Żwirki i Wigury/31 Stycznia). Zlikwidowano rozjazd nr 1 prowadzący kiedyś do Wolsztyna oraz wymieniono podkłady i rozjazdy we wschodniej części stacji. Prace modernizacyjne zakończono pod koniec sierpnia.

Galeria z przebiegu prac kliknij tutaj i kolejne w prawo.

Od 1 września rozpoczęła się modernizacja torów na stacji w Babimoście.

W dalszej kolejności już w 2011 roku pracami objęto usunięcie osuwiska ziemi w okolicach Kręcka.

W dalszej kolejności rozpoczęto montaż sygnalizacji przejazdowej w Podmoklach Wielkich oraz w okolicy wsi Wysokie koło Czerwieńska (te prace są związane ze zmianą kategorii tych przejazdów). Dokonano także likwidacji peronów w Kolesinie i Pomorsku (ten zlikwidowano w kwietniu 2012). Obecnie trwają prace w Łęgowie Sulechowskim, gdzie będzie budowany nowy peron i prawdopodobnie mijanka (tak wynikało z dokumentacji przetargowej). Lada moment powinna także rozpocząć się budowa łącznicy kolejowej. Link do informacji lubuskich gdzie poruszono temat budowy łącznicy znajduje się tutaj. W okresie po 20.04.2012 trwają także prace przy wzmocnieniu podtorza w km 27,450 do 27,650. Galeria zdjęć z 23.04.2012 jest dostępna tutaj.

Stan prac na 6.02.2013 wygląda następująco - peron w Łęgowie został ukończony. Zakończył się także montaż sygnalizacji w okolicy wsi Podmokle Wielkie. Nie zakończono jak dotąd prac na przejeździe z dw 280, doprowadzono zasilanie, ustawiono kontener srk, ale sygnalizatory nie zostały jeszcze zamontowane. Zlikwidowano przystanki w Kolesinie, Kręcku i Pomorsku. Rozpoczęły się prace przy budowie ekranów w Sulechowie.