Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Budowa łącznicy kolejowej Pomorsko - Przylep (linia nr 436 Czerwieńsk Wschód - Czerwieńsk Południe)

Galeria z prac budowlanych aktualizowana przynajmniej raz na miesiąc


Galeria z miejsca, gdzie będzie budowana łącznica


Galeria z 18 września 2010


Galeria z 5 marca 2011


Galeria z 27 lipca 2011


Układ torów w okolicy Zielonej Górze jest niesprzyjający dla podróżowania koleją w kierunku północnej i centralnej Polski. Położenie miasta na wzgórzach wydatnie podrażało koszty budowy linii kolejowych i spowodowało, że miasto było pomijane w planach budowy linii kolejowych. Przed wojną połączenie Zielonej Góry z Poznaniem czy Warszawą nie było tak istotne, ze względu na inny układ stosunków demograficznych i społecznych. Miasto było położone w prowincji śląskiej, rejencji legnickiej i było skomunikowane z Wrocławiem - najważniejszym miastem w okolicy oraz Berlinem - stolicą kraju. Po wojnie Zielona Góra znalazła się w granicach Polski, co wydatnie wpłynęło na zmianę stosunków demograficznych. Najważniejszym miastem w okolicy stał się Poznań, stolicą zaś Warszawa. Miasta te są położone niekorzystnie w stosunku do układu torów w okolicach Zielonej Góry i aby umożliwić bezpośredni dojazd należało wykorzystać do tego celu pobliski węzeł kolejowy w Czerwieńsku. Spotykają się tam linie nr 273 z Wrocławia Głównego do Szczecina Głównego oraz nr 358 ze Zbąszynka do Gubina. Układ torów w Czerwieńsku, gdzie obie linie spotykają się od wschodu spowodował, że konieczne stało się każdorazowe zmienianie kierunku jazdy pociągów skutkujące wydłużonym postojem na stacji Czerwieńsk. Aby skrócić ten czas już w latach 70 tych zaplanowano budowę łącznicy między liniami nr 273 i 358 umożliwiającej ominięcie Czerwieńska i wyeliminowane zmiany kierunku jazdy. Do budowy jednak nie doszło.

Pomysł powrócił w latach 90 tych i po roku 2000, kiedy kolej zaczęła dążyć do skrócenia czasu przejazdu między Zieloną Górą a centrum i północą Polski. Obiema liniami kolejowymi, które mają być połączone łącznicą zarządza spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Środki na budowę pochodzić będą z budżetu państwa. Oprócz tego Województwo Lubuskie zdecydowało się dofinansować budowę ze środków pochodzących z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Decyzję o dofinansowaniu podjęto ze względu dążenie do przyspieszenia budowy (w perspektywie inwestycji przed Euro 2012 budowa łącznicy zostałaby odłożona w czasie). 4.06.2009 roku doszło do podpisania umowy mającej na celu dofinansowanie inwestycji z regionalnego programu operacyjnego. Poniżej cytat ze strony Urzędu Marszałkowskiego ze szczegółowymi informacjami na temat umowy:
04.06.2009 r., w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP PLK w Poznaniu Paweł Neumann podpisali wstępną umowę dotyczącą projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep”. Podczas spotkania członek zarządu Tomasz Hałas podkreślił wagę inwestycji dla regionu, zaznaczając, że potrzeba jej realizacji jest istotniejsza niż partyjne podziały. Najpóźniej we wrześniu ma zostać ogłoszony przetarg na projekt modernizacji. Do końca 2012 roku zostaną wykonane najważniejsze prace, w 2013 natomiast prace wykończeniowe.
Dzięki realizacji zaplanowanej inwestycji skróci się podróż pomiędzy Zieloną Górą a Poznaniem. Połowa tego czasu zostanie uzyskana dzięki ominięciu stacji w Czerwieńsku. Tym samym nie będzie już konieczne przetaczanie lokomotywy. Modernizacja toru w tej okolicy sprawi, że pociągi będą mogły osiągać wyższą prędkość, dzięki temu czas jazdy skróci się o kolejne 20 minut.

Podczas uroczystości zawarcia umowy marszałek Marcin Jabłoński wspomniał spotkanie z dyrektorem Neumannem jakie odbył w zeszłym roku. Wtedy realizacja inwestycji wydawała się oczywista. Jednak wskutek uwarunkowań gospodarczych ostatnich miesięcy zaczęły rodzić się wątpliwości czy w ogóle dojdzie do skutku. Z PKP docierały informacje, że spółka musi zweryfikować swoje plany, co mogło zagrozić realizacji przedsięwzięcia. Jednak intensywne działania podjęte przez zarząd województwa przy równoczesnym silnym wsparciu lubuskich parlamentarzystów: poseł Bożenny Bukiewicz, senatora Stanisława Iwana (PO), a także posła Jerzego Materny (Pis) doprowadziły do uratowania inwestycji.
Jednym z kroków, które również wpłynęły na decyzję zarządu PKP PLK o podpisaniu umowy, było zwiększenie wysokości dofinansowania inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z 50 do 60%.
Dyrektor Paweł Neumann podkreślił, że rozmowy z Województwem Lubuskim w sprawie zrewitalizowania połączenia rozpoczęły się już w 2004 roku. Jednak dopiero obecny zarząd województwa doprowadził do ich przypieczętowania.


Widok miejsca przy linii nr 273, gdzie będzie brać swój początek łącznica Przylep - Pomorsko


Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep” będzie finansowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO.

Dzięki podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania mogło dojść do ogłoszenia przetargu na modernizację linii nr 358 oraz budowy łącznicy Pomorsko - Przylep. Przetarg w systemie zaprojektuj i buduj został ogłoszony 18 grudnia 2009 roku (nr zamówienia IRIZc-2131-216-01/09). 15.03.2010 roku rozstrzygnięto procedurę. Zwycięską ofertę złożyło konsorcjum Infrakol, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "Infrakol" z Jawora. Jedynym kryterium decydującym o wyborze zwycięskiej oferty była cena. Konsorcjum Infrakol zaproponowało wykonanie prac zamykające się w kwocie 70.230.168,36 zł. Inne podmioty, które zgłosiły swoje oferty to:
1. Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., które zaproponowało cenę 83.215.742,00 zł;
2. Konsorcjum linia nr 358 (Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S. A., Zakład Automatyki Kombud S. A.), które zaproponowało cenę 79.831.368,56 zł;
3. Konsorcjum firm Torpol Sp. z o.o., Feroco S. A., Elmont, które zaproponowało cenę 80.269.900,00 zł;
4. Konsorcjum Schweerbau - VolkerRail - ATE, które zaproponowało cenę 84.776.580,00 zł.
Na razie nie ma informacji, czy któraś z przegranych firm złoży odwołanie od wyników przetargu. Jeżeli takowe nie wpłynie dojdzie do podpisania umowy oraz przekazania placu pod budowę łącznicy.

Obejrzyj zdjęcia z miejsca, gdzie będzie budowana łącznica

Plany dotyczące przebiegu łącznicy kolejowej Pomorsko - Przylep określone w dokumentacji załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Okres realizacji zamówienia na budowę łącznicy oraz modernizację linii nr 358 - 30 miesięcy od podpisania umowy.

Łącznica będzie linią jednotorową o długości ponad 2,6 km. Szlak będzie brał początek przy styku z linią nr 273 (km 164,035), planuje się tu lokalizację posterunku odgałęźnego Czerwieńsk Południowy. Planuje się budowę 3 rozjazdów zwyczajnych prawych 60E-1 1:18 na podrozjezdnicach strunobetonowych. W tym miejscu planuje się przebudowę torowiska i poszerzenie rozstawu torów do 4,5 m oraz wyrównanie niwelety torów. Konieczna stanie się przebudowa przepustu położonego na 163,907 km linii dostosowująca obiekt do nowej geometrii torów.

W obrębie samej łącznicy planuje się nawierzchnię z szyn bezstykowych 60E1 na podkładach strunobetonowych Ps93/94 z mocowaniem SB4/7. Łącznica przebiegać będzie przez teren pofałdowany, przecięty głębokimi jarami z ciekami wodnymi - konieczna będzie budowa obiektów inżynieryjnych i wysokich nasypów. Szacuje się, że ilość przekopów osiągnie wielkość 48 tyś m sześć., a przekopów 45 tys. m sześć. Warunki gruntowo - wodne są bardzo niekorzystne. W km 0.585 i 1.226 planowanej łącznicy na przekroczeniu cieków wodnych występują tereny cenne przyrodniczo, przewiduje się budowę wiaduktów ekologicznych o rozpiętości 40 m każdy. W km 1.750 - 2.600 występują grunty torfowe o miąższości 5,0m. Niezbędne będzie wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie kolumn żwirowo - betonowych lub kolumn żwirowych lub metodą mikrowybuchów).


Pokaż Łącznica kolejowa Pomorsko - Przylep na większej mapie
Łącznica kolejowa na mapie satelitarnej Google


Na długości projektowanej łącznicy wystąpi skrzyżowanie z drogą wojewódzką Czerwieńsk - Wysokie (nr 279), w tym miejscu planuje się skrzyżowanie na poziomie szyn. Będzie tam zlokalizowany przejazd kategorii B z półrogatkami zamykanymi automatycznie przez składy trakcyjne. W km 0,456 łącznica będzie się krzyżować z leśną drogą pożarową, tutaj planuje się przejazd kolejowy kategorii F. W km 2,442 łącznica przetnie gminną drogę gruntową, tutaj będzie zlokalizowany przejazd kat. D.W miejscu przecięcia z drogą nr 279 konieczna będzie przebudowa ok. 230 m drogi, oraz przebudowy przebiegu drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, która obecnie przecina się z drogą nr 279 w miejscu lokalizacji przejazdu przyszłej łącznicy.

Szlak będzie się kończył na km 40,547 linii nr 358. W tym miejscu planuje się usytuowanie posterunku odgałęźnego Czerwieńsk Wschód. Zgodnie ze specyfikacją planuje się usytuowanie rozjazdu zwyczajnego lewego 60E - 1 1:18 na podrozjezdnicach strunobetonowych. Ponieważ dojdzie do poszerzenia torowiska w obrębie linii nr 358 w tych miejscach konieczne stanie się przebudowanie przejazdu kolejowego położonego w km 40,741, którym po przebudowie będzie przebiegać jeszcze jeden dodatkowy tor łącznicy kolejowej. Oprócz tego konieczne stanie się wydłużenie przepustu zlokalizowanego w km 40,982.

Łącznica będzie linią zelektryfikowaną, w okolicy posterunku Czerwieńsk Południe planuje się lokalizację stacji transformatorowej. Rozjazdy w obrębie łącznicy mają być oświetlone, podobnie jak przejazd kat. b z droga wojewódzką nr 279. Posterunki odgałęźne będą wyposażone w urządzenia s.r.k. sterowane zdalnie z nastawni na stacji Czerwieńsk.

Na koniec należy wspomnieć, że w lutym 2011 roku dokonano wycinki drzew w miejscu gdzie ma przebiegać tor łącznicy. Prawdopodobnie prace budowlane nie ruszą w roku 2011, gdyż ciągle nie uzyskano niezbędnej dokumentacji, konieczne stało się także poprawienie decyzji lokalizacyjnej, gdyż we wcześniejszej podano błędne nr działek.

Od 7 maja 2012 rozpoczęły się prace budowlane na łącznicy. Na początek zamknięto tor nieparzysty na odcinku Zielona Góra - Czerwieńsk, gdzie dokonano demontażu części torowiska i rozpoczął się montaż zwornic zjazdowych z i na łącznicę. W dalszej kolejności tj. od 16 do 22 maja pracami zostanie objęty tor parzysty.

Oprócz tych prac w rejonie w/w miejsca trwa mielenie korzeni po wycince oraz rozkopywanie dużego wzgórza złożonego z piasku, piasek ten będzie użyty do budowy nasypów w miejscach tego wymagających.

W pozostałych rejonach prace jeszcze się nie rozpoczęły.

Stan prac na wrzesień 2012, położono ustroje nośne mostów w ciągu łącznicy, jeden z nich ułożono 5.09.2012 fotogaleria jest dostępna wraz z artykułem tutaj. Trwały także prace ziemne, rozkopano już większość górek kolidujących z przebiegiem łącznicy, trwały prace przy nasypie. W okresie wakacyjnym - lipiec 2012 wykonano także podłączenie się przyszłej łącznicy do linii nr 358.

Stan prac luty 2013 wygląda następująco, torowisko ułożone na całej długości, przejazd kolejowy z drogą wojewódzką nr 279 zostało jeszcze ułożenie brakujących warstw asfaltu na drodze i montaż półrogatek i oświetlenia przejazdu. Zabudowano kontenery srk, nie jak pierwotnie planowano w okolicach rozjazdów, tylko w pobliżu przejazdu z drogą wojewódzką. Trwa doprowadzanie kabli teletechnicznych do rozjazdów. Jak na razie tor posiada łączenia stykowe, zgrzanie w tor bezstykowy jeszcze nie nastąpiło. Brakuje także ostatniej warstwy tłucznia obsypującej podkłady.

Prace budowlane zakończyły się 5.06.2013 otwarciem łącznicy z udziałem oficjeli. Dojechali oni na łącznicę autobusem szynowym, gdzie po krótkiej przejażdżce szlakiem dokonano otwarcia. Ruch kolejowy rozpocznie kursowanie od zmiany rozkładu jazdy wchodzącej w życie 9.06.2013.